zapísaná v odbore urogynekologie, ÚPMD Praha, ČR, školiteľ doc. MUDr. L. Krofta, CSc.